Beleid voor de bescherming van persoonsgegevens

Laatst bijgewerkt op 17 november 2023.

Door gebruik te maken van sommige van onze diensten, een contract met ons aan te gaan en/of onze algemene voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord zonder voorbehoud gebonden te zijn aan dit privacy beleid.

Invoering

Als klant of bezoeker van onze website willen wij u informeren, uw rechten respecteren en u laten controleren wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, in overeenstemming met de AVG 2016/679 van 27 april 2016 met betrekking tot de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de “AVG”).

Het doel van dit Privacy beleid (hierna het “privacy beleid” of het “Beleid”) is dan ook om alle betrokken natuurlijke personen (hierna “u” of “uw” genoemd) te informeren over de manier waarop BROHIMONT (hierna “wij” of “onze/onze” genoemd) verzamelt en persoonsgegevens gebruikt in het kader van haar activiteiten en met de middelen waarover de natuurlijke persoon beschikt om dat gebruik te controleren.

1. Reikwijdte van dit privacy beleid

Het begrip persoonsgegevens (hierna “Persoonsgegevens” of “Gegevens”) verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” wanneer hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een of meer elementen die specifiek voor hem zijn.

Om elk misverstand te voorkomen, is dit privacy beleid alleen van toepassing in het kader van onze relaties met natuurlijke personen.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens

De personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens zijn BROHIMONT, met maatschappelijke zetel te Rue de la Bruyère 15, 1428 Braine-l’Alleud – België geregistreerd onder het btw-bedrijfsnummer BE 0786.863.802 en bereikbaar via e-mail info@brohimont.be of telefonisch op +32 (0)497/57.53.42.

3. Wie wordt beschermd door dit privacy beleid ?

Dit privacy beleid is enkel van toepassing op Persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken, met betrekking tot onze diensten, voor bezoekers van onze website www.brohimont.be (hierna de “Site”).

4. Wat bedoelen we met “verwerking van persoonsgegevens” ?

Met “verwerking van persoonsgegevens” bedoelen we elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, namelijk:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adres voor de levering en/of facturatie van uw bestellingen voor artikelen verkocht door BROHIMONT
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres, de naam van de cookies die zijn opgeslagen in uw browser en de beveiligingsinformatie van uw gebruikersaccount (maar we kennen uw veilige wachtwoord niet).

Met “verwerking” bedoelen we het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, raadplegen, gebruiken, archiveren, wissen of definitief vernietigen van deze gegevens.

5. Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken ?

5.1. Persoonsgegevens die u met ons deelt

Wij verzamelen de Gegevens die u ons stuurt in het kader van onze activiteiten, na het gebruik van of het abonnement op onze Diensten, het plaatsen van een bestelling, het inschrijven op een nieuwsbrief, het verzenden van een contactpersoon, het aanmaken van een gebruikersaccount of gewoon vrijwillig. Dit kan telefonisch, schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld wanneer u ons een brief stuurt, een e-mail).

5.2. Persoonsgegevens van niet-klanten

Via verschillende kanalen, bijvoorbeeld prijsvragen, acties/acties, onze website of sociale netwerken, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen over mensen die (nog) geen klant zijn om deze mensen een zo relevant mogelijk aanbod van onze Diensten te kunnen bieden. In dit kader garanderen wij uw recht op informatie en leggen wij dit contractueel – voor zover van toepassing – met uw eventuele wettelijk vereiste toestemming op aan derden die in dit kader uw gegevens (voor ons) zouden verzamelen.

6. Voor welke doeleinden gebruiken wij deze Persoonsgegevens ?

6.1. Proportionele behandeling

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende soorten doeleinden. In elk geval verwerken we alleen de gegevens die essentieel zijn om het doel van de verwerking te bereiken. Zo gebruiken we Persoonsgegevens indien nodig:

 • in verband met de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze dienstverlening;
 • om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;
 • om onze legitieme belangen te verdedigen, in welk geval we altijd zorgen voor een evenwicht tussen deze belangen en het respect voor uw privéleven, in het bijzonder als u minderjarig bent.

Als de verwerking van uw Persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor een van deze drie doeleinden, vragen wij altijd uw toestemming om deze gegevens te mogen verwerken.

6.2. Onze verwerkingsactiviteiten

Meer specifiek verzamelen we persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • uitvoering en beheer van contracten en klanten, te weten hun administratie, inclusief boekhouding en belastingen, orderbeheer, contractbewaking en facturatie, reageren op klantverzoeken (onder meer via het online contactformulier);
 • het uitvoeren van studies, statistieken, onderhoud en continue verbetering van onze producten, diensten, website, evenals personalisatie, creatie van gebruikersprofielen, optimalisatie van algemene, commerciële en marketingstrategieën, inclusief het creëren en beheren van gebruikersaccounts, loyaliteitsprogramma’s, gerichte promoties, en anderen;
 • navigatie, gebruiksvriendelijkheid en optimalisatie van de website, functionaliteit en ruimte gereserveerd voor houders van gebruikersaccounts;
 • prospectie (direct marketing), zoals het gericht en/of ongericht versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie, uitnodigingen, langs elektronische weg, sms, sociale netwerken en/of post, zowel op aanbiedingen, acties en/of activiteiten van het bedrijf, met uw toestemming en/of in het legitieme belang van het bedrijf om haar diensten bij haar klanten te promoten;
 • het beveiligen van onze producten, diensten, website en andere applicaties;
 • naleving van alle wetgeving die van toepassing is op ons bedrijf;

7. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?

7.1. Onze technische en organisatorische maatregelen

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens en uw vertrouwelijkheid te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging, onbedoelde of ongeoorloofde toegang of andere ongeoorloofde verwerking van Persoonsgegevens.

Onze medewerkers zijn opgeleid om vertrouwelijke gegevens goed te beheren. Daarnaast passen wij verschillende technische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik, verlies of diefstal, namelijk: wachtwoordbeveiliging, harde schijf encryptie software, firewall, antivirus, detectie van inbraak en anomalieën en toegangscontroles voor onze medewerkers. Bij een Datalek met nadelige gevolgen voor uw Persoonsgegevens wordt u als klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

Software voor gegevensbeheer en opslag wordt continu bijgewerkt.

Het aantal medewerkers van BROHIMONT dat toegang heeft tot uw persoonsgegevens is beperkt en onze medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd. Zij hebben alleen toegang tot uw Persoonsgegevens voor zover zij deze gegevens nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

7.2. Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen

Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen op computerservers die zich op de plaats van ons hoofdkantoor bevinden en op de hosting van de BROHIMONT -websites, bij Combell in België.

8. Op welke rechtsgrond verzamelen en verwerken wij uw Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verzameld met uw toestemming, evenals uit hoofde van de uitvoering van de contractuele relatie die wij met u hebben, of, indien van toepassing, op basis van de overeenkomst die is gegeven door een persoon die een of meer formulieren heeft ingevuld die op de plaats.

Wanneer deze verwerking niet noodzakelijk is voor deze contractuele prestatie, is ze dan gebaseerd op de legitieme belangen van BROHIMONT als professional, in het bijzonder die van informatie en monitoring van uw bestanden, beheer en preventie van fraude, zorgen voor efficiëntie om te presteren onze contracten, onze Diensten verlenen en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, de middelen identificeren waarmee we de dienstverlening aan onze klanten kunnen verbeteren en onze commerciële, financiële en economische belangen beschermen.

9. Verkopen wij uw Gegevens aan derden of geven wij uw Gegevens door ?

9.1. Gegevensoverdracht

Wij verkopen de Persoonsgegevens niet aan derden. We geven ze ook niet door aan derden, behalve (als):

 • Dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de BROHIMONT Diensten. Het kan zijn dat we bepaalde persoonsgegevens moeten doorgeven aan derden die de gegevens verwerken in naam en voor rekening van BROHIMONT (zoals een databasebeheerder, een reclamebureau of een andere dienstverlener), aan belanghebbenden in uw contract (zoals leveranciers, onderaannemers als onderdeel van de uitvoering van de Diensten), enz.

Uw Gegevens worden enkel doorgegeven met als enig doel de door BROHIMONT aangegeven doel(en) te bereiken. Genoemde Gegevens worden vervolgens doorgegeven aan derden met als enig doel de opdracht uit te voeren die aan hen is gedelegeerd door BROHIMONT.

 • Er is een wettelijke verplichting, met name in de strijd tegen witwassen.
 • Er is een gerechtvaardigd belang voor BROHIMONT of de betrokken derde partij.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven als uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren en u wordt altijd in volledige transparantie geïnformeerd (behalve in het geval van wettelijke uitzonderingen). Zo kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld worden doorgegeven aan partners, incassobureaus en juridische dienstverleners, maar ook aan partners waarmee wij in het kader van een bepaalde actie samenwerken.

9.2. Internationale verwerking van uw Persoonsgegevens

Voor zover en als de Persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, zorgen wij er door middel van (contractuele) maatregelen voor dat deze gegevens aldaar een passend beschermingsniveau genieten, vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten in overeenstemming met de Europese regelgeving.

10. Beveiligingsmaatregelen bij onder aanneming

Wanneer de gegevensverwerking in onze naam moet worden uitgevoerd, maakt BROHIMONT alleen gebruik van onderaannemers die voldoende garanties bieden met betrekking tot de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen, zoals de verwerking die voldoet aan de vereisten van dit beleid en de bescherming van uw rechten garandeert.

11. Hoe bepaalt u welke Persoonsgegevens wij voor algemene informatiedoeleinden mogen gebruiken en hoe ?

11.1. BROHIMONT privacy-instellingen

U hebt de mogelijkheid om de vertrouwelijkheidsparameters van uw persoonlijke gegevens te bepalen door contact met ons op te nemen of via uw persoonlijke gebruikersaccount op onze site.

Hoewel u technisch gezien in staat bent om de doeleinden te bepalen waarvoor we uw gegevens kunnen verzamelen en verwerken, willen we er, om misverstanden te voorkomen, erop wijzen dat deze beperking niettemin moet worden beoordeeld in het licht van onze wettelijke verplichtingen en de noodzaak om de Diensten van BROHIMONT uit te voeren.

11.2. Afmelden voor marketingcommunicatie

Als u geen of niet langer enige vorm van commerciële communicatie wenst te ontvangen, heeft u het recht om u te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen het gebruik door BROHIMONT van uw gegevens van persoonlijke aard voor direct marketingdoeleinden. Hiervoor hoeft u alleen maar contact met ons op te nemen:

 • Ofwel online onderaan de aan u verzonden commerciële berichten, door op de link “uitschrijven” te klikken;
 • Of per e-mail naar het adres info@brohimont.be

Let op: het feit dat u dit soort berichten niet langer van ons wenst te ontvangen, doet uiteraard geen afbreuk aan ons recht om elektronisch contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van de Diensten of als de wet ons daartoe verplicht.

12. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens ?

We kunnen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel van de eerste verzameling te bereiken. De bewaartermijn kan dus verschillen afhankelijk van het beoogde doel:

 • Naleving van onze wettelijke verplichtingen : om aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen, zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens maximaal 7 jaar te bewaren;
 • Wettelijke noodzaak : om bepaalde gegevens (in het bijzonder uw contract, uw facturen en uw correspondentie over klachten hierover) te bewaren als bewijs in geval van geschillen, tot maximum 10 jaar na de beëindiging van de BROHIMONT Diensten.

Deze gearchiveerde gegevens zijn echter zeer beperkt toegankelijk.

Aan het einde van de toepasselijke bewaartermijnen worden de Persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

13. Wat zijn uw privacy rechten en hoe kunt u deze uitoefenen ?

13.1. Overzicht van uw privacy rechten

Uw recht op toegang

U hebt het recht om ons te allen tijde te vragen of wij uw Persoonsgegevens al dan niet verwerken en, als wij deze verwerken, deze Gegevens te raadplegen en aanvullende informatie te ontvangen over:

 • de doeleinden waarvoor we ze verwerken;
 • de betreffende categorieën persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën ontvangers (met name ontvangers in derde landen);
 • indien mogelijk, de bewaartermijn of, als dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze termijn;
 • het bestaan ​​van uw vertrouwelijkheidsrechten;
 • het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;
 • welke informatie we hebben over de bron van de gegevens als we persoonsgegevens verkrijgen van een derde partij; en
 • het bestaan ​​van een automatisch besluitvormingsproces.

U heeft ook het recht om een ​​gratis kopie van de verwerkte gegevens te verkrijgen, in begrijpelijke vorm.

Uw recht op rectificatie van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ontoereikende of oude Persoonsgegevens onmiddellijk te laten corrigeren, hetzij online via uw gebruikersaccount door zelf de nodige wijzigingen aan te brengen, hetzij door rechtstreeks contact op te nemen met het e-mailadres next info@brohimont.be

Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u vriendelijk om eventuele wijzigingen, zoals verhuizing, wijziging van uw e-mailadres of wijziging van uw identiteitskaart, aan ons door te geven.

Uw recht op gegevenswissing (het “recht om te worden vergeten”)

U heeft in de volgende gevallen het recht om uw Persoonsgegevens te laten wissen/verwijderen:

 • uw Persoonsgegevens zijn niet langer nodig om de doeleinden te bereiken waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt door BROHIMONT;
 • u heeft uw toestemming voor de verwerking ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking door BROHIMONT;
 • je hebt geldig je recht van verzet uitgeoefend en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking door BROHIMONT die prevaleert;
 • uw Persoonsgegevens het onderwerp zijn geweest van onrechtmatige verwerking;
 • uw Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • uw Persoonsgegevens zijn verzameld toen u nog minderjarig was.

Houd er rekening mee dat we niet altijd alle gevraagde Persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan essentieel is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of omdat we wettelijk verplicht zijn dit te doen. In onze reactie op uw verzoek zullen wij u hierover meer informatie verstrekken.

Uw recht om de verwerking te beperken

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen als een van de volgende situaties van toepassing is:

 • u de juistheid van deze Persoonsgegevens betwist: het gebruik ervan wordt dan beperkt voor een periode waardoor BROHIMONT de juistheid van de Gegevens kan controleren;
 • de verwerking van uw gegevens is onwettig: in plaats van te verzoeken om verwijdering van uw gegevens, verzoekt u om het gebruik ervan te beperken;
 • BROHIMONT heeft uw Gegevens niet langer nodig voor de initiële doeleinden van de verwerking, maar u hebt ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen: in plaats van de verwijdering van de Gegevens te vragen, is het gebruik ervan beperkt tot de het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • zolang er nog geen beslissing is genomen over de uitoefening van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking, verzoekt u om beperking van het gebruik van uw Persoonsgegevens.

Uw recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens te “opvragen”, bijvoorbeeld om gemakkelijker van dienstverlener te kunnen veranderen. Dit is enkel mogelijk voor Persoonsgegevens die u zelf aan BROHIMONT heeft verstrekt, op basis van een machtiging of de Dienst toevertrouwd aan BROHIMONT. In alle andere gevallen kunt u dus geen gebruik maken van dit recht (bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw gegevens plaatsvindt op basis van een wettelijke verplichting).

Aan dit recht zijn twee aspecten verbonden:

 • u kunt BROHIMONT vragen om de betreffende Persoonsgegevens te recupereren in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat;
 • u kunt BROHIMONT vragen om de betreffende Persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. In dit kader bent u zelf verantwoordelijk voor de juistheid en veiligheid van het (e-mail)adres dat u opgeeft voor de overdracht. BROHIMONT heeft het recht om uw verzoek te weigeren als de overdracht technisch onmogelijk is.

Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens

U hebt het recht om, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer de verwerking in het kader van het gerechtvaardigd belang van BROHIMONT of in het kader van het algemeen belang valt. BROHIMONT zal de verwerking van uw Persoonsgegevens opschorten, tenzij BROHIMONT kan aantonen dat er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de uwe of als de verwerking van Persoonsgegevens verband houdt met de oprichting, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (bijvoorbeeld het indienen van een verzoekschrift bij een rechtbank).

Uw recht om uw toestemming in te trekken

U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen voorafgaand aan de intrekking.

13.2. In praktijk

Hoe kan ik mijn privacy rechten uitoefenen?

U kunt ons een e-mail sturen op info@brohimont.be. Om uw recht op toegang uit te oefenen en elke onrechtmatige publicatie van uw Persoonsgegevens te voorkomen, moeten wij uw identiteit verifiëren. Bij twijfel of onnauwkeurigheid zullen we je eerst om bijkomende informatie vragen (bij voorkeur een kopie van de voorkant van je identiteitskaart).

Zijn er kosten ?

U kunt uw vertrouwelijkheidsrechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of overdreven is, met name vanwege het repetitieve karakter ervan. In dat geval hebben wij het recht en de keuze om – conform de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – (i) u een redelijke vergoeding in rekening te brengen (rekening houdend met de administratieve kosten verbonden aan het verstrekken van de gevraagde informatie of de gevraagde communicatie en de kosten verbonden aan het nemen van de gevraagde actie), of (ii) om te weigeren gevolg te geven aan uw verzoek.

In welk formaat ontvang ik een reactie?

Als u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verzonden, tenzij anders vermeld in uw verzoek. We sturen je in ieder geval een beknopt, transparant, begrijpelijk en laagdrempelig antwoord.

Wanneer ontvang ik een reactie ?

Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en hun aantal kan deze termijn indien nodig met twee maanden worden verlengd. In geval van verlenging van de termijn, zullen wij u binnen een maand na ontvangst van het verzoek informeren.

Wat kan ik doen als BROHIMONT niet reageert op mijn verzoek?

Wij zullen u in onze reactie altijd informeren over de mogelijkheid om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthouder en in beroep te gaan bij de rechter.

14. Vragen aan BROHIMONT stellen

Voor meer informatie over dit privacy beleid of voor elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op het e-mailadres info@brohimont.be of telefonisch (Thierry Brohimont) op +32 (0)497/57.53.42.

15. Op de hoogte van aanpassingen blijven

BROHIMONT kan dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van marktontwikkelingen en nieuwe verwerkingsactiviteiten van BROHIMONT.

In dergelijke gevallen zullen wij u spontaan op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dit Beleid en/of (nieuwe) verwerkingsactiviteiten.

16. Toezichthoudende autoriteit

Voor klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Persstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.autoriteprotectiondonnees.be.

De meningen van onze klanten

Evelien

Wij hadden een fantastisch weekend met 10 vriendinnen in de Gîte de Brohimont. Het huis en het uitzicht waren fantastisch. Wij hebben genoten!

Amir (via Airbnb)

We verbleven een week op Thierry's plek met 6 volwassenen en drie kinderen (5, 3 en 1 jaar oud) en hadden de best mogelijke wintervakantie. De plek is perfect, te beginnen met de locatie, omgeven door bos met een prachtig uitzicht, een ruime open keuken en woonkamer met een open haard en grote eettafel, en een apart gedeelte van het huis verdeeld met een deur is het slaapgedeelte met 5 slaapkamers, elk met een eigen douche en toilet. En een speelkamer op de tweede verdieping. Het huis is goed uitgerust en elegant ingericht en had alles wat we maar konden bedenken, van speciaal servies en stoelen voor de kinderen tot potten en pannen van elke maat, en alle mogelijke kookbenodigdheden die we nodig hadden. En het beste deel is de omgeving, als we de deur uit stapten, waren we in een prachtig bos, en de heuvels, en we konden lange wandelingen maken in het gebied zonder iemand tegen te komen behalve de vogels en het geluid van de wind in de bomen. Zelfs midden in de winter was het prachtig. Perfect! We komen binnenkort terug.

Adam (via Airbnb)

We kwamen pas aan na zonsondergang en hoewel het huis verbazingwekkend gerenoveerd is met uitstekende smaak, was het belangrijkste dat we zagen de volgende ochtend. Het uitzicht vanuit de enorme ramen van de woonkamer is onnavolgbaar en zeer rustgevend. Het huis is gelegen in een uitgestrekt privébos, zodat uw kinderen of huisdieren er vrij van kunnen genieten. Binnen vindt u alles wat u wilt, met een uitstekend uitgeruste keuken als u net als ik graag kookt, veel ruimte om te rusten en privékamers (+ extra behulpzame spullen voor kinderen zoals een commode, boeken in 3 verschillende talen, speelgoed, enz.). Last but not least, of misschien wel de kers op de taart, is gastheer Thierry een zeer behulpzaam, gastvrij en spraakzaam persoon. Ik ben er 100% zeker van dat we op een dag terug zullen gaan naar deze plek. Ik ben ontzettend blij dat ik mijn gevoel heb gevolgd en zal deze plek aanbevelen aan vrienden.

Anne & Bart

We kwamen met z'n achten, uitgerust met onze fietsen, tijdens het eerste weekend van november. We kunnen alleen maar de gastheren feliciteren en bedanken, zo gastvrij, beschikbaar en charmant! Een prachtige plek: de stilte, het gezang van de vogels, de sfeer en het decor van deze zeldzame plek waar je zo ver kunt kijken, waar je diep ademhaalt onder de sterrenhemel. Het comfort van de kamers, niet te vergeten de veelzijdige zaal. Veel succes voor jullie beiden die de familietraditie voortzetten en ons zo vriendelijk hebben ontvangen bij jullie thuis, zo eenvoudig. We vonden het geweldig

Pascal en Marc

Verzekerd voortzetten van een ontroerende familiegeschiedenis. Een ongelofelijke plek waar het goed toeven is, met oorverdovende stilte! Veel geluk met jullie kinderen en kleinkinderen.

Thierry en Françoise

Drie dagen vol zon om optimaal te genieten van deze betoverende plek, in het hart van zo'n prachtige regio! Een grote dank voor het eenvoudige en warme onthaal, en bedankt voor de goede adviezen over de lokale gastronomie!

Laurence en Yves

Een adembenemend uitzicht, een eenvoudig en warm onthaal, we zijn in de wolken en klaar om terug te komen!